Güvenlik ve Gizlilik, Kişisel Veriler, Ticari Elektronik İletiler ve Fikri Sınai Haklar


İnternet Sitesi’nde verilerin korunması, gizliliği, işlenmesi ile ilgili diğer hususlarda aşağıda esasları belirtilen gizlilik kuralları ve şartlar geçerlidir.
Alıcı tarafından İnternet Sitesi veya başkaca yollardan Satıcı’ya sağlanan bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkânları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı cihazından girildiğinden Alıcı tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dâhil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ya aittir.
Alıcı’nın İnternet Sitesi’ne üyeliği ve alışverişleri sırasında, bu Sözleşme’nin kurulması amacıyla edinilen verileri Satıcı’nın, dahil olduğu mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam ve tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari ve sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili merci ve yargı makamlarına iletilebilir. Alıcı mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkındaki hukuki düzenlemeler ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımı, yurt içinde ve yurt dışına transferi, değiştirilmesi ve paylaşımı da dâhil olmak üzere işlenmesine izin vermektedir.
Kişisel bilgiler, sağladığı ürün ve hizmetlere ilişkin olarak pazarlama, tanıtım, gibi ticari faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla elektronik ve elektronik olmayan yollarla işlenebilecektir. İlgili kişisel bilgiler, ATİKE ELİF AKIN’ ın bağlı bulunduğu şirketlere, grup şirketlerine iştiraklerine, iş ortaklarına yurt içinde ve üçüncü kişilere aktarılabilecektir.
Alıcı Satıcı’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak elektronik ticari iletilerin gönderilmemesi veya kişisel verilerin işlenmemesi için bildirimde bulunabilir. Alıcı’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler üç iş günü içinde durdurulur. Satıcı dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgiler veri kayıt sisteminden silinir ya da Alıcı’nın kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Satıcı’ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepler yasal süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.
İnternet Sitesi’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, değiştirilmesi ve kısmen veya tamamen kullanımı konusunda; Satıcı’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç tüm fikri ve sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı’ya ve Satıcı’nın bağlı bulunduğu şirketlere aittir.
İnternet Sitesi’nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir. Oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden Satıcı sorumlu değildir.
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR