KVKK Genel Aydınlatma Beyanı

 • ATİKE ELİF AKIN olarak Şirket ile ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (''Kanun'') uygun olarak işlemekteyiz. Buna bağlı olarak, Kanunun 10'uncu maddesi uyarınca, "Veri Sorumlusu" olan Şirket, kişisel veri sahiplerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince bilgilendirme yükümlülüğü altındadır. Bu Aydınlatma Beyanı ile Kanunun 10'uncu maddesi hükmü uyarınca veri sahibi olan ilgili kişiler bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

 • Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri yazılı Şirketin; çalışanlarına, çalışan adaylarına, müşterilerine, tedarikçilerine, danışmanlarına, iş ortaklarına, hissedarlarına, şirket yetkililerine, şirket vekillerine, sözleşme ilişkisinde bulunulan kişilere ve bu kişilerin çalışanlarına, her türlü hukuki işlemlerin muhatabı olan kişilere, ziyaretçilerine ve her ne sebeple olursa olsun iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.
 • Şirketin Unvanı: ATİKE ELİF AKIN (Mersis No: 
 • Adres: KİRAZLIK MAHALLESİ 706. CAD. NO:11/2 ( ÖRNEK SANAYİ SİTESİ ) TEKKEKÖY /SAMSUN
 • Vergi No: 0260590686
 • Vergi Dairesi: 19 MAYIS
 • Tel No: +90 545 204 45 34
 • Elektronik Posta: [email protected]
 • Web: www.tasarimarabam.com
 • KEP Adresi: 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 • Kişisel verileriniz Kanunun 4. Maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olacak şekilde, 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayanarak, aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenmektedir. Şirketin yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde, Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatlarda ve Kurul Kararlarında belirtilen yükümlüklere uygun olarak hareket edilmektedir.
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Kargo Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yatırım ve Ar-Ge Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 • Ayrıca, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, Kanunda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş gereklilik ve zorunluluklar kapsamında
 • Bu kapsamda Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirket tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.
 • ATİKE ELİF AKIN ve A.Ş.'nin veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için www.tasarimarabam.com adresinde yer alan 'Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

 • Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. Maddesindeki esaslar doğrultusunda, Şirket tarafından;
 • Faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla bu süreçte, veri işleyen sözleşmesi yaptığımız taraflarca, sözleşme konusu ile sınırlı olmak üzere,
 • Ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, şirketimiz iş ortaklıklarına, bayilerine ya da iştiraklerimize,
 • Dış kaynaklı ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize ve tedarikçi çalışanlarına,
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,
 • Hukuk, mali ve vergi danışmanları ile diğer danışmanlara,
 • Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve uygulanması amacıyla sınırlı olarak hissedarlarımıza,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Kanunda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş kurum ve kuruluşlara,
 • Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak banka ve sigorta şirketlerine,
 • Alt işverenlere,
 • Eğitim Kuruluşlarına,
 • Seyahat acentelerine, Otellere, Havayolu Şirketlerine,
 • Çalışanlara sağlık hizmeti sağlanan kurum ve kuruluşlara,
 • Eğitim firmalarına
 • Açık rızanız ya da aynı Kanun'un 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen veri işleme şartlarının varlığı halinde aktarılabilecektir.

4. Yurtdışına Aktarım

 • ATİKE ELİF AKIN tarafından kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 4(2) maddesindeki öngörülen genel ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya aynı Kanun'un 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen veri işleme şartlarının varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul") tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul'un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir. Ancak ilgili kişilerin açık rızalarının bulunması şartıyla her zaman aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 • Kişisel verileriniz, şirketimiz veya şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, tarafınızla yapılan sözleşmeler, bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, çağrı merkezleri, düzenleyecekleri eğitim, seminer, fuar ve benzeri ortamlara katılmanızla, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ve/veya faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar ve şirket fiziki ortamlarına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığı ile mümkün olan hallerde açık rızanız ile toplanmaktadır.
 • Bu bilgiler, tüm iş süreçlerimizde, Şirket'in ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir ve bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz Kanunun 5(2) maddesinde belirtilen ve aşağıda yer verilen veri işleme şartları ve Kanunun 4.maddesinde sayılan "Genel İlkelere" dayanılarak işlenmektedir.
 • Açık rızanızın bulunması,
 • Başta Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu ilgili tüm mevzuatlarda açıkça öngörülmüş olması,
 • Mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Özel nitelikli kişisel verileriniz ise Kanunun 6(3) maddesinde belirtilen ve aşağıda yer verilen veri işleme şartları doğrultusunda işlenmektedir.
 • Açık rızanızın bulunması,
 • Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
 • Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler (İş yeri doktoru) veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 • Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle ATİKE ELİF AKIN'a iletmeniz durumunda, yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak yapacağınız başvuruların cevaplanması durumunun ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili kişiden (başvurucudan) Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
 • Veri sahibi kişi olarak Kanun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018, 30356 Sayılı yayımlanmış "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" istinaden aşağıdaki bilgiler ve yöntemler ile gerçekleştirebilirsiniz.
 • Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler;
 • Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi.
 • Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC Kimlik Numarası eğer değil ise Uyruğu ile birlikte Pasaport numarası veya var ise Kimlik numarası.
 • Başvuru sahibinin, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.
 • Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.
 • Başvuru sahibinin, Talep konusu
 • Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.
 • Başvuru Yöntemleri;
 • Başvuru sahibi, şahsen ATİKE ELİF AKIN adresine; 'Başvuru Formu' doldurarak ıslak imzalı olarak kapalı zarf ile ve zarfın üzerine 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi' notu ile danışma ofise elden tutanak ile teslimat yapabilir.
 • Başvuru sahibi, Noter aracılığı ile ATİKE ELİF AKIN adresine tebligat çekebilir fakat tebligat zarfı üzerine 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi' notu ibaresi eklenmelidir.
 • 5070 Sayılı Elektronik imza kanununda tanımlı olan 'Güvenli Elektronik İmza' ile
 • Mobil İmza ile
 • Şirketimizin Kayıtlı Elektronik Posta [email protected] adresine konu kısmına 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi' notu ile
 • Şirkete daha önce bildirilen ve Şirketin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvuru yapabilir.
 • Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
 • Paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması, doğru olarak aktarılmış olması önemli olup, bu husus Kanun kapsamında veri üzerinde sahip olduğunuz haklarınızı kullanabilmeniz için gereklidir ve yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk ilgili kişiye aittir.

7. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi

 • Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4. Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerinizi şirket adresine veya [email protected] e-posta adresine bildirebilirsiniz.

8. Değişiklikler

 • ATİKE ELİF AKIN'ın, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma beyanında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
 
 
 
 
 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR